Psykoanalys
En person som antecknar i ett block.

Psykoanalys

Psykoanalys är en behandlingsmetod som ska verka för att starta en djupgående förändringsprocess i hela personligheten.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder psykoanalys där det passar dig.

Vad är psykoanalys?

Psykoanalys är en behandlingsform som syftar till att öka din självinsikt och göra en genomgripande förändring av din psykiska struktur. Läs mer.

Vad är psykoanalys?

Psykoanalys är både en behandlingsform och en psykologisk teori. Sigmund Freud började utveckla psykoanalysen under slutet av 1800-talet med en teori om att människans psyke är uppdelat i tre skikt – det medvetna, förmedvetna och undermedvetna. Med detta som utgångspunkt menade Freud att det går att förstå och förändra hela människans psykiska struktur genom att analysera psyket.

  • Det medvetna: I människans medvetna finns viljor, tankar, handlingar och känslor. Det medvetna påverkas både av sinnesintryck och psykets övriga skikt.
  • Det förmedvetna: I människans förmedvetna finns det som en gång även funnits i det medvetna, men som för tillfället inte finns kvar i minnet. Det som finns i människans förmedvetna går dock att plocka upp till det medvetna.
  • Det omedvetna: Här finns element från barndomen, eller annat som tidigare funnits i vårt medvetna men som av olika anledningar trängts undan. Vid olyckor eller exempelvis genom drömmar kan det omedvetna ta ny plats i det medvetna.

Den dynamiska modellen

På 1920-talet skedde en stor förändring inom psykoanalys då Sigmund Freud kompletterade sin teori om det medvetna, förmedvetna och omedvetna med den dynamiska modellen. Denna innefattar det som kallas detet, jaget och överjaget.

  • Detet är det omedvetna och nedärvda. Detet styr våra drifter som till exempel den aggressiva energin och den sexuella energin.
  • Jaget är det som medlar mellan detet och överjaget. Jaget är förnuftigt och logiskt, och skapar en balans mellan omvärldens krav och driftimpulser.
  • Överjaget är föräldrarnas och samhällets krav på människan. Det är vårt samvete och moral. Följer du inte överjaget är det lätt att drabbas av skuldkänslor.

Vad betyder psykoanalys – enkelt förklarat?

Sigmund Freuds människosyn kring det undermedvetna, som alltså lägger grunden till psykoanalytisk behandling, kan på sätt och vis jämföras med bilden av ett isberg. Den del av isberget som går att se från ytan är endast en liten bråkdel av helheten. Den största andelen befinner sig under ytan, alltså bortom det som ögat kan uppfatta. Psykoanalysen bygger alltså på idén att omedvetna meningar kan ligga bakom en människas handlingar och föreställningar.

Vad är målet med psykoanalytisk behandling?

I psykoanalys arbetar man med det omedvetna. När du går i psykoanalytisk behandling försöker du och psykoanalytikern utforska ditt undermedvetna tillsammans. Genom psykoanalys kan du hitta och bli medveten om olika konflikter som varit undanträngda i ditt undermedvetna. Målet med psykoanalys är att du ska nå självinsikt, och på så vis kunna förändra stora delar av din psykiska struktur till det bättre.

Hur går psykoanalys till?

Metod

Samtalen brukar vara ungefär 45 minuter långa, och under sessionerna är det inte ovanligt att du får ligga ner på en soffa. Du kan också få uppmaningen att undvika ögonkontakt med psykoanalytikern. Du och psykoanalytikern utforskar sedan tillsammans ditt undermedvetna med hjälp av Freuds metod som kallas fri association – du uppmuntras att tala fritt om dina upplevelser, känslor och tankar. Analytikern lyssnar och hjälper dig sedan att reflektera kring dina egna tankegångar.

En annan viktig process i psykoanalys är det som kallas överföring, vilket sker i det täta samspelet mellan dig och psykoanalytikern. Reaktionsmönster och minnen från relationer i din barndom kan aktualiseras under sessionerna – om du till exempel känt dig ifrågasatt i barndomen är det möjligt att du även känner dig ifrågasatt av din psykoanalytiker. Med stöd och vägledning kan du öka din förståelse för det som gestaltas i den så kallade överföringen och komma till insikt om vad som påverkar dina känslor och ditt handlande. På så vis ökar psykoanalys även möjligheten att kunna styra över detta.

Innan psykoanalys

Det som är viktigast att komma ihåg innan du påbörjar en psykoanalys är att det är en långvarig behandlingsform. Det är inte ovanligt att gå i psykoanalytisk behandling upp till fem gånger varje vecka under flera år. Behandlingsformen ställer alltså höga krav på såväl intresse som motivation och att kunna reflektera kring dig själv. Något annat som är viktigt att komma ihåg är att en psykoanalytiker inte ger några råd. Målet är att du med hjälp av psykoanalys på sikt ska få en ökad medvetenhet och självinsikt, och på så vis kunna forma och ta ansvar för ditt eget liv.

Efter psykoanalys

Efter en session med din psykoanalytiker är det en god idé att själv reflektera kring mötet i några minuter. Upplever du att du fått någon ny insikt? Talade analytikern om något specifikt som fick dig att känna på något särskilt sätt? Det är dock viktigt att inte försöka stressa fram ett resultat – som nämnt tidigare är psykoanalys en både lång och djupgående behandlingsform som kräver gott om tålamod.

Snabba fakta om Psykoanalys

Om psykoanalys
  • Psykoanalys är en särskild riktning inom psykologin som är nära förknippad med Sigmund Freud – läkaren som först introducerade behandlingsformen på 1800-talet.
  • Psykoanalys kan exempelvis hjälpa dig som har relationsproblem, panikattacker, ångest, posttraumatiska svårigheter eller en känsla av tomhet eller ensamhet.

Vad kostar psykoanalys?

Det går inte att säga på rak arm vad psykoanalys har för pris eftersom det varierar beroende på vilken mottagning du går till, och hur lång tid behandlingen tar. Den genomsnittliga kostnaden för ett besök hos en psykoanalytiker ligger ofta på minst 800 kronor. Om du däremot vänder dig till en psykiatrimottagning som är ansluten till regionen går det att sänka den totala kostnaden för psykoanalys rejält, tack vare högkostnadsskyddet.

Fördelar med psykoanalys

  • Genom psykoanalys kan du öka din självinsikt och förändra delar av din personlighet som stjälper dig i livet.

Psykoanalys - nackdelar

  • Psykoanalys är en djupgående och tidskrävande process, och den totala kostnaden kan bli mycket hög med tanke på att behandlingstiden ofta sträcker sig över flera år.

Vem kan hjälpa dig med psykoanalys?

Kan psykoanalys utföras av nätläkare?

En nätläkare kan tyvärr inte utföra psykoanalys.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 10:59
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor:

Bokapsykolog.se

Psykologiguiden.se (psykoanalys)

Psykologiguiden.se (vad kostar psykologisk behandling?)

Psykoanalys.se (om psykoanalytiska konsultationer)

Psykoanalys.se (om psykoanalys)

Psykologisktvetande.se

Utvecklingspsykologi.se