Allmänna villkor för användandet av Vården Online Sveriges hemsidor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Allmänt

Vården Online Sverige AB (VOS) driver söktjänster för sjukvård, friskvård och hälsa med syfte att hjälpa individer och företag att hitta passande vårdgivare och tjänster. Detta innebär att vi erbjuder dig som användare att göra bokningsförfrågningar, bokningar och förfrågningar till vårdgivare via Webbplatsen (benämns nedan som ”Vården.se”). På Webbplatsen listas de Vårdgivare samt vårdtjänster som Tjänsten kan användas för. Efter att användare har genomfört en förfrågan via Webbplatsen ombesörjer Vi, som en del av Tjänsten, att din förfrågan skickas till relevant Leverantör. Webbplatsen har även en rad funktioner med mål att hjälpa dig hitta rätt vård såsom tester, artiklar och liknande vårdrelaterande funktioner.

1.2 Bokning & bokningsförfrågan

Samtliga förfrågningar genomförs via Webbplatsen genom att Du väljer en eller flera Vårdgivare som Du önskar mer information om alternativt om möjligt boka en tid. När du har genomfört en förfrågan kommer Vi att skicka din förfrågan vidare till Vårdgivaren alternativt länka till ett av Vårdgivaren valt bokningssystem och de kommer kontakta dig för mer information. Vårdgivaren kan komma att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt ärende. Detta kan bland annat innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.3 Innehåll och komponenter i Vårdtjänsten

Via Webbplatsen presenterar Vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för de vårdtjänster Vårdgivaren vill marknadsföra med syfte att Du som Användare ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende Vårdtjänsten. Om Du har frågor kring någon av Vårdgivarna eller om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post: info@varden.se. För specifika frågor avseende en Vårdgivare hänvisar vi Dig till relevant Leverantör.

2. Dina åtaganden

Att du godkänner Villkoren innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. När Du har genomfört en förfrågan via tjänsten skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress Du angivit vid förfrågan innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid förfrågan ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda VOS´s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

3. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, hädanefter benämnd “GDPR”), vilket gäller i hela EU. GDPR syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. VOS värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

VOS behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om VOS’s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till Vårdgivaren och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för VOS’s räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande. Genom att godkänna Villkoren accepterar Du att personuppgifter som insamlats av VOS kan komma att lämnas ut till en eller flera av VOS’s samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som Vi anser kan vara till nytta för dig.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som VOS behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utskick.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår Webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. VOS ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundservice via vår e-postadress info@varden.se.

4. Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till info@varden.se.

5. Övrigt

VOS friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en Kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

De Vårdgivare som tillhandahåller Vårdtjänster eller andra produkter eller tjänster via Webbplatsen och Tjänsten är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos, eller agenter för, VOS, dess partners eller Leverantörer.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Dessa Villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.

6. Överlåtelse

VOS förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt.

7. Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan VOS och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021