Arbetsterapi
Arbetsterapeut antecknar i ett block.

Arbetsterapi

Genom arbetsterapi kan man få hjälp att klara av och må bra i sin egen vardag utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder arbetsterapi där det passar dig.

Snabba fakta om Arbetsterapi

Om arbetsterapi
 • Arbetsterapi kan behövas om du av olika anledningar har svårt att sköta arbete, skola, boende eller saknar en givande fritid.
 • En arbetsterapeut planerar och utför sitt arbete med individen som utgångspunkt, och tar hänsyn till de vardagsaktiviteter som klienten vill, behöver och kan utföra.
 • Målet med arbetsterapi är att du i slutändan ska kunna leva ett så självständigt och värdefullt liv som möjligt utifrån dina behov och önskemål.
Vad är arbetsterapi?

Arbetsterapi innebär att du utifrån dina egna förutsättningar och behov får hjälp att bli så självständig som möjligt i din vardag, och leva ett liv som känns tillfredsställande för dig. Läs mer.

Vad är arbetsterapi?

Arbetsterapi innebär att du utifrån dina egna förutsättningar och behov får hjälp att bli så självständig som möjligt i din vardag, och leva ett liv som känns tillfredsställande för dig. Människor i alla åldrar kan behöva denna typ av hjälp – allt från barn med funktionsnedsättningar som exempelvis behöver stöd i sin motoriska, sociala och kognitiva utveckling till äldre personer som behöver anpassa hemmiljön för att klara av vardagen.

Vem behöver arbetsterapi?

Arbetsterapeuter arbetar inom en rad olika verksamheter som till exempel sjukhus, vårdcentraler, skolor, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, verksamheter inom kommunen och även som egna företagare. Alla människor som har svårigheter att sköta skola, arbete, boende eller helt enkelt saknar en betydelsefull fritid kan gynnas av arbetsterapi. Terapiformen har genom åren visat sig vara väldigt effektiv för att hjälpa människor komma framåt i livet. Vad som är målet med arbetsterapi går inte direkt att säga på rak arm, eftersom terapiformen vänder sig till en väldigt bred skara.

Det är exempelvis vanligt att personer som fått en stroke erbjuds träning genom arbetsterapi för att kunna sköta sina vardagliga behov och sysslor igen. Det finns även arbetsterapi för barn och ungdomar som av olika anledningar har svårt att sköta sin skolgång. Andra exempel är personer som har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, personer som behöver hjälp med stresshantering, personer som ska återgå till arbete efter sjukskrivning och personer som har svårt med relationer på grund av nedsatta sociala färdigheter.

Vad är skillnaden mellan arbetsterapeut och sjukgymnast?

Arbetsterapeuten arbetar med inriktning på aktivitet, medan sjukgymnastens arbete handlar om funktion och rörelse. Båda arbetsgrupper arbetar med att prova ut olika typer av hjälpmedel, lägga träningsprogram och utföra behandling. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar alltså till viss del med samma typ av uppgifter, och en person som är i behov av en arbetsterapeut är många gånger även i behov av en sjukgymnast. Arbetsterapeuter arbetar nämligen med klienter i grupp eller individuellt, och ofta även i team tillsammans med exempelvis fysioterapeuter, läkare, dietister, socionomer, psykologer, lärare eller logopeder. Allt handlar om att skapa de absolut bästa möjligheterna för klienten att utvecklas.

Så går arbetsterapi till

Eftersom arbetsterapi alltid anpassas efter individen så ser den olika ut för varje enskild person. Arbetsterapeuten använder sig dock alltid av något som kallas för kliniskt resonemang för att planera och utföra arbetet med en klient.

Metod

Kliniskt resonemang är en komplicerad process som handlar om betydligt mer än att bara samla in information om klienten. Det handlar om att:

 • skapa en förståelse för klientens diagnos
 • skapa en förståelse för hur klienten upplever sina egna begränsningar
 • kartlägga vilka aktiviteter som är betydelsefulla för klienten
 • anpassa klientens miljö för att underlätta vardagen
 • motivera och utmana klienten.

Arbetsterapeutens sätt att arbeta är unikt på många sätt, med tanke på att man tar hänsyn till hela människan och situationen istället för enstaka delar. Dessutom arbetar terapeuten oftast på plats i klientens hem, eller på klientens jobb eller skola. Detta skapar unika möjligheter att se klientens utmaningar i vardagen och på så vis hjälpa till att lösa problem.

Innan arbetsterapi

Arbetsterapi tar avstamp i att arbetsterapeuten bedömer klientens funktioner. Med detta som grund kan du sedan med hjälp av arbetsterapeuten göra målsättningar kring vad som är möjligt att förbättra och vad du själv önskar att förbättra. Du ges även råd kring vilka behandlingar eller insatser som kan underlätta för just dig. Det kan till exempel handla om att prova ut, anpassa och förskriva fysiska eller kognitiva hjälpmedel.

Efter arbetsterapi

Precis som med allt annat inom arbetsterapi så är det väldigt individuellt hur länge man behöver hjälp av en arbetsterapeut. Rehabiliteringen eller habiliteringen pågår tills klienten känner att han eller hon klarar av sin vardag utan arbetsterapeutens hjälp.

Vad kostar arbetsterapi?

Vad arbetsterapi har för pris varierar beroende på om du vänder dig till en offentlig eller privat vårdgivare. Högkostnadsskyddet gäller om du till exempel vänder dig till en vårdgivare inom kommunen eller regionen, och då kostar ett besök vanligtvis runt 250 kronor. Om du har hemsjukvård ingår arbetsterapin i den fastställda taxan, och om du bor på ett kommunalt boende eller vistas på en så kallad biståndsbeslutad dagverksamhet så brukar det vara kostnadsfritt. På en privat verksamhet kan kostnaden istället ligga runt 800 kronor per tillfälle.

Fördelar med arbetsterapi

 • Personer som av olika anledningar inte kan leva livet som de önskar kan genom arbetsterapi få hjälp att klara av och finna glädje i sin egen vardag.
 • Genom arbetsterapi kan du få hjälp att känna dig självständig, och samtidigt delaktig i samhället.
 • Du behöver ingen remiss för att få träffa en arbetsterapeut, utan kan vända dig direkt till en vårdcentral i din kommun.

Nackdelar med arbetsterapi

 • Det kan till en början kännas frustrerande att behöva hjälp för att klara av att sköta sin egen vardag.

Vem kan hjälpa dig med arbetsterapi?

Kan arbetsterapi utföras av nätläkare?

En nätläkare kan tyvärr inte utföra arbetsterapi.

Publicerad:
22 januari 2023 kl 19:23
Uppdaterad:
11 september 2023 kl 17:02
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!